Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera om nyheter och tjänster, hantera arbetsgivar- och rekryteringsfrågor och följa avtal. 

Personuppgifterna registreras i form av e-mailadresser och har samlats in genom du har mailat till oss eller använt vårt kontaktformulär.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

Vi behandlar personuppgifter från leverantörer med ändamålet att kunna använda deras tjänster. Den rättsliga grunden för detta är avtal. Vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter, till exempel för att kunna få varor levererade eller skicka en faktura. Lagringstiden är fram till ett år efter avslutat samarbete och sju år för fakturering enligt bokföringslagen.

Vi behandlar grundläggande personuppgifter från uppdragsgivare med syftet att sköta det dagliga pr-arbetet och fakturera uppdragsgivaren för genomfört arbete. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Lagringstiden är fram till ett år efter avslutat samarbete och sju år för fakturering enligt bokföringslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Imega system, den tjänst vi använder oss av för att sköta e-mailkontakter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Madeleine Salomon. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@salomontolstoy.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.